Kúpili ste, alebo predali nehnuteľnosť v r. 2018? Pozor na povinnosť podať daňové priznanie!

Existujú niektoré dôležité dátumy v roku, pri ktorých by sme mali spozornieť.

Jeden takýto nastanie 31.1.2019. Je to termín do ktorého je potrebné podať daňové priznanie z nehnuteľnosti.

Upozorňujem na to práve preto, pretože nesplnenie tejto povinnosti je sankcionované pokutou (min. 5 eur maximálne do výšky vyrúbenej dane obmedzenie je dané do výšky 3000 eur).

Kedy máte povinnosť podávať toto daňové priznanie?

Poďme sa najprv pozrieť na to, čo sú to nehnuteľnosti.
 

Rozoznávame tri druhy nehnuteľností z hľadiska podávania daňového priznania z nehnuteľností:

1. Stavby   –   dom, chata, garáž, humno, drobná stavba, napr. letná kuchynka, chliev, dreváreň, altánok  a iné…

2. Byty  –        byty v bytovom dome, nebytové priestory (napr. garážové státie v suteréne bytového domu, prípadne časti bytu, pri ktorých bola urobená zmena v užívaní a z časti alebo celého bytu sa tak stal nebytový priestor)

3. Pozemky –  záhradky v záhradkárskych osadách, záhrady pri domoch, dvory, stavebné pozemky, orná pôda, trvale trávnaté porasty, lesy, vinice a iné …

Pri akých zmenách musím podávať daňové priznanie?

– kúpa nehnuteľnosti,
– predaj nehnuteľnosti,
– darovanie nehnuteľnosti,
– nehnuteľnosť nadobudnutá darom,
– zdedenie nehnuteľnosti,
– nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou
– rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní –

 v týchto prípadoch sa väčšinou mení podiel na spolu vlastnených.nehnuteľnostiach,
získanie právoplatného stavebného povolenia, či dodatočného stavebného povolenia – v tomto prípade sa mení druh pozemku, napr. záhrada sa zmení vydaním stavebného povolenia na stavebný pozemok. Za stavebný pozemok sú pre tento účel považované všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení a to až do doby, kým bude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
V prípade, že budete robiť prístavbu, nadstavbu, alebo iné stavebné úpravy už existujúcej stavby, ktoré si vyžadujú vydanie            stavebného povolenia, parcelné čísla uvedené v tomto povolení sa z pohľadu dane z nehnuteľností, za stavebný pozemok považovať nebudú, DP podáte až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, samozrejme, v prípade, že dôjde k zmene výmery, či počtu podlaží
– získanie právoplatné kolaudačného rozhodnutia,
– získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, na zmeny v užívaní bytu alebo časti bytu (napr. sa rozhodnete jednu miestnosť v rodinnom dome využívať na podnikanie a zmeníte jej využitie z obytnej miestnosti na kancelárske priestory)
– zbúranie stavby – samozrejme na základe povolenia na odstránenie stavby a táto skutočnosť je následne zaznamenaná aj v katastri nehnuteľností
– pozemkové úpravy – na Slovensku prebieha proces preusporiadania pozemkov v jednotlivých katastrálnych územiach, aby ich bolo možné lepšie využívať. Rozdrobené parcely sa sceľujú, a vlastníci spravidla dostávajú parcely na iných miestach daného katastrálneho územia, alebo finančnú kompenzáciu. Ak sa Vás to týka a došlo u Vás k zmene vo vlastníctve, je potrebné, aby ste DP podali,
nájomný vzťah s pozemkovým fondom
– dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri – táto možnosť sa skôr týka skôr podnikateľov, ale môže sa s tým stretnúť aj bežný človek, aj keď z opačnej strany. Ide o dlhodobý nájom pôdy min. 5 rokov a tento vzťah je zapísaný v katastri. V takom prípade je potrebné zdokladovať tento nájomný vzťah a daňové priznanie nepodáva vlastník pozemku, ale nájomca, čiže družstvo alebo farmár…,
– keď sa zmení výmera parcely rozdelením alebo nastanú iné dôležité skutočnosti majúce vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností.
 

Kde sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?
 

Daňové priznanie sa podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa Vaša nehnuteľnosť nachádza.

Prevzaté od: Mgr. Peter Stankovský

Mohlo by sa Vám páčiť