Energetická certifikácia budov. Ako si neskomplikovať život.

• pri predaji alebo prenájme domu (rodinného domu a pod.)

• pri predaji bytu (pri prenájme až od 1.1. 2016), ak má bytový dom povinnosť mať energetický certifikát (bytový má povinnosť mať energetický certifikát, ak ide o novostavbu (max. 7 rokov starú) alebo bola realizovaná významná obnova,

• pri predaji bytu (pri prenájme zatiaľ nie), ak si vlastníci bytového domu nechali vypracovať energetický certifikát dobrovoľne.

 Stručne o problematike:  

Od 1.1.2013 vstúpila do účinnosti novela, ktorá významným spôsobom zmenila a doplnila zákon o energetickej hospodárnosti budov (zákon č. 555/2005 Z.z.). Čo je nové, aké povinnosti pribudli vlastníkom nehnuteľností a aké realitným kanceláriám ?

Predstavme si najskôr hlavnú myšlienku zákona. Podstata normy spočíva v ustanovení postupov a opatrení, ktoré budú smerovať k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budov, t.j. k znižovaniu nákladov vynaložených na spaľovanie energii pri ich prevádzke a, samozrejme, tým aj k znižovaniu emisií. Ide o celoeurópsku snahu, do tohto programu sú zapojené všetky krajiny EÚ vrátane Slovenska. Podobne ako je to pri práčkach alebo chladničkách sa aj budovy zatrieďujú do energetických tried podľa energetickej hospodárnosti a emisie oxidu uhličitého. Najlepšou triedou je “A” a najhoršou, nevyhovujúcou je trieda “G”. Toto triedenie napokon môže pomôcť aj pri rozhodovaní záujemcov, či sa nehnuteľnosť vzhľadom na jej hospodárnosť oplatí kúpiť, resp. s akými investíciami je treba v budúcnosti počítať.

Podľa citovaného zákona je energetická certifikácia povinná:

• pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,

• pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,

• pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy.

V iných prípadoch je energetická certifikácia dobrovoľná.

Pre lepšie pochopenie, koho sa energetická certifikácia týka, je potrebné si bližšie rozobrať niekoľko pojmov uvedených vyššie. Práve ich nepresný výklad môže spôsobovať protichodné závery.Za “budovu” sa považuje zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia. Budovou sa rozumie stavba ako celok alebo jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie (ďalej len “samostatná časť”). Za “novú budovu” sa rozumie budova, ktorej energetická hospodárnosť sa ovplyvňuje v projekte stavby alebo počas výstavby. Takže by mohlo ísť o novostavby, resp. budovy staré najviac 7 rokov (od účinnosti zákona), kedy sa energetická náročnosť posudzovala už v rámci realizačného projektu a kolaudácie stavby. Za “významnú obnovu existujúcej budovy” sa považujú také stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25% jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní. Významnú obnovu budovy možno uskutočniť jej jednorazovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami.

Otázkou ostáva ako treba posudzovať byt ? Je potrebné robiť energetickú certifikáciu ?

Aj keď na túto otázku nedáva zákon úplne jednoznačnú odpoveď, z jeho logiky a dikcie vyplýva, že pokiaľ má bytový dom bez energetického certifikátu spoločný systém vykurovania (čo je vo väčšine prípadov) nemá význam robiť a zrejme ani nie je možné urobiť samostatnú energetickú certifikáciu bytu. V takomto prípade nebude možné považovať byt za energeticky “samostatnú časť” budovy, ktorá by mala mať samostatný energetický certifikát. Pri prevode netreba prekladať certifikát, ani v inzercii nie je potrebné sa zmieňovať o energetickej triede. Opačný názor treba zrejme zaujať, ak celý bytový dom energetickú certifikáciu už má. Bude to v prípadoch, kedy vlastníci takúto certifikácia dobrovoľne zabezpečili alebo ide o novostavbu alebo bola urobená významná obnova budovy (napr. zatepľovanie alebo väčšia rekonštrukcia). V takomto prípade je potrebné pri prevode zabezpečiť kópiu energetického certifikátu (od správcu) a predložiť ju kupujúcemu (a po 1.1.2016 aj nájomcovi) a túto skutočnosť uviesť aj v inzercii. Skôr akademickou otázkou ostáva, čo nie je možné považovať za samostatnú časť budovy taký byt, ktorý má vlastný systém tvorby tepla (vykurovania a ohrevu vody) čo je napríklad typické v starších bytových domoch ? V takomto prípade by sa dal byt považovať za samostatnú časť budovy, keďže má vlastný (od budovy oddelený) vykurovací systém. A teda mohlo by sa naň vzťahovať povinnosť zabezpečiť energetickú certifikáciu pri predaji alebo prenájme vrátane ostatných súvisiacich povinností. Pokiaľ ide o rodinné domy, tam je situácie jasná. V prípade predaja alebo prenájmu je vlastník povinný predložiť novému nadobúdateľovi energetický certifikát.

Aké sú povinnosti vlastníka nehnuteľnosti, u ktorej sa vyžaduje energetická certifikácia ?

Vlastník budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, je povinný mať energetický certifikát:

a) ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak

b) do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť,

c) ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.

Vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.

Ak k nehnuteľnosti už bol vypracovaný energetický certifikát alebo ide o nehnuteľnosť, kde je potrebné energetický certifikát vypracovať odporúčam, certifikát nechať vypracovať a zapracovať aj do realitnej inzercie.

Je energetická certifikácia povinná aj pri darovaní alebo zámene nehnuteľnosti ?

Nie je. Zákon hovorí len o predaji alebo prenájme. Takže pri darovaní alebo zámene nehnuteľnosti túto povinnosť vlastník nemá (zrejme ide o dieru v zákone, keďže aj pri zámene alebo aj darovaní by malo logiku požadovať energetickú certifikáciu).

 Koľko stojí energetická certifikácia ?

Cena závisí od typu nehnuteľnosti a pohybuje sa od 200 € pre rodinné domy a od 400 € pre bytové domy.

 Aké sú sankcie ?

Za porušenie povinností hrozí fyzickým osobám pokuta do výšky 2.000 EUR a právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom pokuta do výšky 3.000 EUR.

Autor: Jaroslava Radovská
Zdroj: staveb. úrad SR

Mohlo by sa Vám páčiť